Author Archives: Marta Orts I Alís

Contextualització

musicaTOUR: músiques i cultures del món

Introducció

Ens plantegem aquesta assignatura en el context del Festival de Músiques religioses i del món de Girona perquè valorem el paper educador de la ciutat i perquè és una manera d’integrar el treball realitzat en el centre amb la realitat de l’entorn immediat.

En una societat globalitzada i multicultural com la nostra, afrontar la diversitat cultural s’ha convertit en un gran repte. Si bé els fluxos migratoris donen lloc a intercanvis i contactes constants entre cultures, la integració dels nouvinguts, que no pot ser ignorada, no sempre ha estat fàcil. La cultura, i en concret el Festival de Músiques Religioses i del Món, pot ser un vehicle que ajudi a aquesta integració i un àmbit ideal per a la convivència, el coneixement i, sobretot, l’aprenentatge. Així, el Festival esdevé un poderós promotor de la defensa dels drets dels altres amb la il·lusió de crear un millor model de convivència. (Anna Pagans, alcaldessa de Girona)

D’altra banda, des d’èpoques reculades, Girona ha estat una ciutat que ha acollit diferents civilitzacions, i el call jueu i l’actual Museu d’Història dels Jueus en són una mostra.

Les diferents sales del museu relaten aspectes de la vida dels jueus a l’edat mitjana; fan referència a la vida quotidiana i familiar al call, a l’organització interna de les comunitats, al cicle vital, al calendari, a les festivitats, als costums i tradicions de la població jueva … (web del museu)

Nivell educatiu

 • 1r d’ESO
 • Aquesta assignatura s’ofereix com a alternativa a la religió.

Objectius

 • Valorar la diversitat cultural com a patrimoni de la Humanitat.
 • Fomentar actituds de tolerància i respecte per les manifestacions culturals diferents a la pròpia com a element indispensable per a la convivència democràtica en una societat plural.
 • Escoltar i interpretar músiques d’arreu del món de gènere religiós i profà per tal de fer possible una aproximació vivencial a manifestacions culturals diverses tant pel què fa a la llengua, la música, les creences, les tradicions, etc.
 • Conèixer manifestacions culturals de països d’arreu del món: idioma i alfabet, objectes tradicionals, gastronomia típica, arquitectura tradicional, instruments i música ètnica i/o folklòrica, etc.
 • Utilitzar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i les TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement) per a reforçar les competències digitals de l’alumnat.

Continguts

 • Cultures d’arreu del món.

OBSERVACIÓ: Es treballaran unes o altres en funció de diferents factors: a) lloc de procedència de l’alumnat del grup; b) llocs coneguts per l’alumnat, ja sigui perquè els han visitat o perquè en tenen algun tipus de coneixement previ que els motivi a aprofundir-hi; c) altres.

 • Relació del clima i recursos naturals amb les formes de vida tradicionals d’una cultura o país: arquitectura, alimentació, objectes, etc.
 • Elements distintius i d’identitat de les cultures o països estudiats.
 • Manifestacions musicals religioses i profanes de diferents cultures d’arreu del món.
 • Instruments tradicionals d’arreu del món.

Activitats

 • Recollida dels continguts treballats a classe i ampliació (si s’escau) com a treball personal de reforç i/o ampliació fet a casa.
 • Realització de material electrònic (llibre electrònic allotjat a La Prestatgeria de l’XTEC o planes web en aquest weblog que recullin els treballs elaborats per l’alumnat).

Metodologia

 • Activa i participativa
 • Treball per projectes i en grups cooperatius

Tipus d’agrupament

 • Treball individual i posada en comú
 • Treball cooperatiu en petit grup

Temporització

 • 2 hores de classe a la setmana

Materials i recursos

 • Els materials de consulta i documentació per treballar l’assignatura es troben en el bloc: musicarts.cat
 • Per accedir-hi cal tenir un ordenador connectat a Internet.

Avaluació

 • Sumativa i contínua
 • Informes d’avaluació de caràcter trimestral
 • Actituds, valors i normes: 40 %
 • Procediments: 40 %
 • Fets, conceptes i sistemes conceptuals: 20 %

Atenció a la diversitat

 • Pel què fa al nivell d’exigència, adaptació dels continguts treballats i nivell de realització de les activitats proposades segons les aptituds i possibilitats de cada alumne.

—————————————————————

3r nivell de concreció

Bloc 1. Cultures del món

Cada unitat didàctica es refeix a cadascuna de les cultures/països que es presenten en el bloc musicarts.cat.

ACTIVITATS ORIENTATIVES

per al coneixement de cada país objecte d’estudi.

Sessió 1

 1. Visualització d’un vídeo documental o d’un fragment d’una pel·lícula que permeti introduir els elements característics i distintius de la cultura o païs a treballar.
 2. Posada en comú del què s’ha observat en el vídeo: trets ètnics de la població, hàbitat, edificacions, costums, objectes tradicionals, instruments musicals, etc.
 3. Resum del vídeo i de la posada en comú: redacció individual a partir de les pròpies observacions i les anotacions preses de les aportades dels altres en la posada en comú, i incloent la localització geogràfica. OBSERVACIÓ: com que el vídeo projectat a classe es troba en el bloc, l’alumnat podrà visualitzar-lo a casa tantes vegades com li calgui per tal de realitzar el treball proposat.
 4. Repàs d’alguna cançó ja apresa anteriorment corresponent a una altra cultura o país per anar consolidant el seu aprenentatge.

Sessió 2

 1. Audició (midi o vídeo) d’una cançó tradicional en la llengua original.
 2. Lectura de traducció del text de la cançó i comprensió lectora del text de la cançó: OBSERVACIONS: Posada en comú del vocabulari desconegut per l’alumnat. Se’ls proposarà que, com a treball d’ampliació a fer a casa, busquin les definicions exactes d’aquest vocabulari i, si s’escau, que l’il·lustrin amb imatges o dibuixos.
 3. Aprenentatge de la cançó- 1 . OBSERVACIÓ: Aprenentatge del ritme i el text de la cançó per imitació, segons els versos en els que s’organitza el text.
 4. Interpretació en karaoke (en la llengua original) de la cançó.
 5. Interpretació d’alguna cançó ja apresa anteriorment per anar-la repassant i consolidant el seu aprenentatge.
 6. Transcripció del text de la cançó a la llibreta de treball individual.

Sessió 3

 1. Posada en comú de les definicions del vocabulari de la cançó buscades com a treball de casa.
 2. Aprenentatge de la cançó-2 . OBSERVACIONS: a) Repàs del ritme i del text de la cançó per imitació, segons els versos en els que s’organitza el text. b) Aprenentatge de la música per imitació segons les frases musicals en les que s’organitza la cançó, vetllant per l’afinació correcta.
 3. Interpretació d’alguna cançó ja apresa anteriorment per anar-la repassant i consolidant el seu aprenentatge.
 • En el cas que es disposi del repertori corresponent, s’aprendran més cançons del país i es procedirà tal com s’ha detallat anteriorment.

Sessió 4

 1. Visualització i audició d’algun instrument tradicional.
 2. Realització de la seva fitxa tècnica de l’instrument. OBSERVACIÓ: Família, subfamília, material, element vibrador i element ressonador, etc.
 3. Visualització del procés de construcció d’aquest instrument tradicional.
 4. Posada en comú de com podríen construir l’instrument en qüestió a partir de materials a l’abast.

Sessió 5

(Optatiu) Construcció de l’instrument tradicional a partir de materials de rebuig.

Sessió 6

 1. Tria d’algun postre del país o cultura que s’estigui treballant.
 2. Documentació sobre el procés d’elaboració i els materials necessaris.
 3. Confecció escrita de la recepta de cuina corresponent.
 4. (Optatiu) Elaboració del postre seleccionat i convidar als companys a degustar-lo. 4.1. Posada en comú sobre la textura, gust, olor, etc., del plat degustat. 4.2. Redacció de les impressions personals i del grup sobre aquesta menja típica.

Bloc 2. Projecte: elaboració d’un llibre virtual

ALLOTJAMENT: a La Prestatgeria de l’XTEC o en aquest mateix weblog.

TEMES

 1. Vivències de viatges personals i/o familiars realitzats arreu del nostre país o a l’estranger.
 2. Explicació del propi país país o cultura de procedència.

METODOLOGIA: Treball per projectes i en grups cooperatius, preferentment.

AGRUPAMENT

 1. Cada alumne treballa individualment perquè es tracta d’explicar vivències personals)
 2. En el cas que hi hagi alumnes que treballin el mateix país o cultura, una vegada hagin fet la seva feina individual, la posaran en comú.
 3. En petits grups de treball es revisarà la feina realitzada per cadascun i s’editaran els materials en format electrònic per a la seva revisió final i posterior publicació.
 4. Es posarà en comú en el grup classe la feina feina per cada petit grup i es faran les valoracions pertinents per millorar (si s’escau) els continguts, documentació (verbal i gràfica) i organització/presentació dels materials penjats en el llibre virtual.

TEMPORITZACIÓ: Treball per realitzar al llarg del curs

ACTIVITATS

Fase inicial

 1. Presentació de l’activitat: a) Localització de La Prestatgeria: al portal de l’XTEC al bloc jvv-musica; adreça del weblog jvv-musica i característiques d’edició de planes. b) Continguts: revisió dels materials elaborats pels alumnes d’altres cursos escolars (2007-2008, 2008-2009, i 2009-2010)
 2. Plantejament de la feina fer i recollida d’opinions i suggeriments de l’alumnat a partir de la proposta que se’ls planteja.
 3. Relació de temes a treballar cada alumne de la classe i distribució de feines cadascun/a a partir del tema triat.
 4. Organització del treball inicial a fer: a) Documentació sobre el tema: on i com localitzar la informació; b) Classificació de la informació (visual i verbal) recollida: com organitzar els materials (per carpetes virtuals); c) Com i quan lliurar els materials per la seva revisió i validació.
 5. Precs i preguntes: aclariments dels dubtes que pugui tenir l’alumnat

Fase de documentació

 1. Realització del treball de documentació.
 2. Lliurament de la feina feta.
 3. (Professorat) Revisió de la feina que va presentant l’alumnat i realització del seguiment corresponent.
 4. Posada en comú a classe de la feina realitzada en la fase inicial del projecte i constatació de les mancances per tal de completar els aspectes que es considerin optimitzables.
 5. Treball de documentació per completar i millorar la feina realitzada en la fase inicial.
 6. Lliurament de la feina i revisió corresponent.
 7. Publicació del treball en el llibre electrònic.

Fase de revisió

 1. (Individual o en petits grups) Revisió de tots els materials publicats per tal d’unificar els estils de presentació, apartats en els que s’organitzen els materials, revisió sintàctica, ortogràfica i/o tipogràfica, etc.
 2. Posada en comú final del treball realitzat i valoració de si el projecte es dóna per acabat o encara cal fer-hi esmenes.

Fase final

 1. Redacció d’un resum de quina ha estat la valoració del projecte i de com s’ha dut a terme.
 2. Difusió de la feina feta mitjançant un post al bloc jvv-musica, notificació al grup de redacció de la revista Metastasi que el llibre electrònic ja està enllestit i lliurar-los un resum del procés d’elaboració de la feina feta, etc.

PRESENTACIÓ

Aquest és l’entorn de Cultures i Músiques del món, una assignatura que, en el marc de la nova organització del currículum, hem pensat com una de les assignatures alternatives a la religió de 1r d’ESO. La imparteix la professora Marta Orts i Alís a l’institut Jaume Vicens Vives (Girona). El nom MUSICATOUR vol fer referència a l’enfoc de l’assignatura: un viatge virtual per diferents països i cultures del món per tal de conèixer la diversitat musical i valorar-la com a Patrimoni de la Humanitat.

Entenem que es pot conèixer un país, una nació o una cultura a través de la seva música, però també a través de les seves tradicions, mites i llegendes. Per aprofundir en tot allò que ha donant identitat nacional i col·lectiva als ciutadans d’un país, cal conèixer el seu territori, la seva història, el seu himne, la seva bandera o escut. També és interessant saber quins han estat els personatges que al llarg del temps han trascendit les seves fronteres, ja sigui a nivell artístic (música, literatura, Belles Arts) tant a nivell creatiu com interpretatiu, o celebritats ens altres àmbits.

Farem una aproximació pràctica per les músiques del món, ja sigui cantant, tocant la flauta, fent una dansa, escoltant audicions musicals o visionants productes multimèdia. Es treballa en gran grup i en petits grups perquè cadascun elabori el seu propi projecte de manera col·laborativa, buscant informació sobre el país que s’ha triat conèixer més a fons. Els materials es publiquen en aquest weblog.

Contextualització

+info

Alumnes que hi han participat

+info

Històric

 • 2007-2008
 • 2008-2009
 • 2009-2010
 • 2010-2011
 • 2011-2012
 • 2012-2013
 • 2013-2014

Enllaços recomanats

tintin-blanc.JPG

Voleu fer un primer recorregut pels cinc continents amb el jove repòrter Tintin i el seu inseparable gos Milú?  (Veieu: Tintin i la música)

CANÇONS

 • Prodiemus. Cançoner interactiu de cançons tradicionals catalanes.
 • Teledmus. Cançons tradicionals d’Europa.
 • Diversitat (PDF). Cançons d’arreu del món.

DANSES

INSTRUMENTS

AUDICIONS

 • Música sense fronteres. Aquí teniu un passeig virtual pel món. Mitjançant el ratolí, podeu anar d’un país a l’altre i si feu CLIC a sobre, podreu escoltar l’audició d’una música característica. De tota manera, hi ha països que encara no hi tenen associada cap música.
 • Músiques ètniques. Aquest web també us permet viatjar per tots els continents del planeta… sense moureu’s de casa! Fent CLIC sobre els continents, us apareix un llistat de països. Si feu CLIC sobre cadascun, hi trobareu un altre llistat que us porta a les explicacions de les músiques característiques de cada país, amb fotografies de la gent que les interpreta, instruments, etc., i enllaços a audicions.

GASTRONOMIA

Una altra manera d’apropar-se a una cultura és a través de la seva gastronomia. Us ve de gurst preparar algun postre d’uns país en concret? Entreu a MundoPostres i trobareu saboroses receptes.

Quadern de bitàcola, a La Prestatgeria. XTEC, 2007-2008

LLIBRE: Quaderns de bitàcola. Vivències dels nostres viatges familiars i dels aprenentatges musicals d’aquest curs 2007-2008. La Prestatgeria, XTEC. (Accés)

AUTORS: alumnat de 1r d’ESO de l’ IES Jaume Vicens Vives de Girona de l’assignatura “musicaTOUR, músiques i cultures del món” (alternativa a la Religió)

Descripció

A l’assignatura MusicaTOUR, que és l’alternativa a la de Religió que fem l’alumnat der d’ESO del curs 2007-2008, parlem de les diferents cultures del mon i la seva relació amb la música. Sobretot, parlem de les músiques tradicionals, que són les que es desconeix el nom de l’autor i que s’han transmés d’orella a orella.

La música que fa un compositor està influenciada per l’època, l’entorn i la cultura del moment. És per això que conèixer les ciutats on varen viure els compositors, l’art de l’època i les fets històrics més importants permeten també poder entendre millor la seva música. Semblantment, la música popular i tradicional de cada poble té a veure amb el país i la cultura que l’ha creada.

En aquest llibre electrònic que hem anomenat Quaden de bitàcola -com el nom que reben els quaderns de viatge dels mariners- trobareu informació sobre diferents pobles, ciutats o països que hem visitat o que coneixem prou bé perquè són els nostres, amb explicacions sobre la seva cultura, els costums, le festes, la gastronomia, la música, etc.

(Marina Amorós i Irina Pi, ESO, 2007-2008)

Continguts

Actualment, els materials publicats a La Prestatgeria. Xtec s’han traslladat en aquest nou entorn web. 

 1. Albons (Catalunya), per Clara Pilsa
 2. Amsterdam (Països Baixos), per Paula Riera
 3. Argentina, per Angie Escolbar
 4. Berlín (Alemanya), per Clara Corominas
 5. El Molar (El Priorat, Catalunya), per Carles Bustos
 6. Escòcia, per Ernest Fàbrega
 7. Esterri d’Àneu (Catalunya), per Gemma Mas
 8. Granada (Espanya), per Estrella Amador
 9. La Sènia (Catalunya), per Maria Prades
 10. Marroc, per Nora Fonseca, Fàtima Zeaaj i Yassone Bokhaldi
 11. Moldàvia, per Paula Valldeperas
 12. Nova York (EEUU); p er Paula Marcè
 13. París (França), per Andrea Pasamon
 14. Perú, per Edgardo Meneses
 15. Roma (Itàlia), per Berta Salló
 16. Sant Feliu de Pallerols (Catalunya), per Júlia Thió
 17. Sant Feliu de Guíxols (Catalunya), per Anna Fàbrega
 18. Selva de Mar (Catalunya), per Joel Llinàs
 19. Sevilla (Espanya), per Gemma Auguet
 20. Suïssa, per Maria Xicòria
 21. Venècia (Itàlia), per Marina Amorós i Irina Pi
 22. Verges (Catalunya), per Clara Sant

Fires de Girona, la Guerra del Francès i Sant Narcís

2010-2011. Monogràfics

“Fires i Festes de Sant Narcís”

Assignatura: musicaTOUR, músiques del món (alternativa de la Religió).

Temporització: 1r trimestre, curs 2010-2011.

Tema: Interrelació de les arts (música, escultura i literatura) amb els fets i esdeveniments històrics que han passat a la nostra ciutat.

 1. Els setges de Girona, les invasions franceses, els miquelets i les heroïnes de Santa Bàrbara.
 2. Llegendes: les mosques de Sant Narcís i la majordona.
 3. Cançons històriques i cançons de gresca sobre les mosques i les plagues.

Metodologia de treball: grups cooperatius. El grup classe, format per vint-i-un alumnes de 1r d’ESO que cursen l’alternativa de Música, treballen en petits grups de tres o quatre membres. Cadascun treballa independentment a partir del treball individual de cada membre. Acabada la recerca, organitzen i en fan la síntesi de la informació obtinguda que posen en comú, a nivell de grup classe. Es debat el tema i, si cal, es busca més informació per completar-lo o per aclarir els dubtes que han sorgit. Es torna  a posar en comú per fer-ne el recull definitiu i finalment la professora ho publica en línia.

Material utilitzat

 1. Ordinadors d’aula amb connexió a Internet: per la recerca de la informació.
 2. Ordinadors personals (projecte eduCAT 1×1) i ordinadors d’aula: per editar els textos de síntesi de la informació obtinguda.
 3. Documents impresos (un dossier per grup) elaborat per la professora.
 4. Recursos en línia:
  1. Internet
  2. Weblog “musicatour” de l’XTEC per publicar el resultat del treball realitzat en comú.
 5. Màquina de fotos per fotografiar les escultures de Girona relacionades amb el tema. (Aportació d’un dels grups en hores no lectives).

“La Guerra del Francès i Sant Narcís”

Assignatura: Música: conjunt instrumental (optativa).

Temporització: 2n trimestre, curs 2010-2011

Tema: transcripció de cançons amb programes d’edició de partitures: Muse Score (ordinadors personals dels alumnes, projecte eduCAT 1×1).

 • Cançons tradicionals catalanes relacionades amb els setges de Girona i la llegenda de Sant Narcís.
 1. La vinguda del francès
 2. Els Miquelets d’Espanya
 3. Les dones de Girona
 4. Les mosques de Sant Narcís
 5. La majordona
 • Edició de les cançons amb Muse Score en diferents formats: *.mscz (Muse Score), *.xml, *.mid i *.pdf.

Metodologia de treball: treball individual en grups.

Material utilitzat

 1. Ordinadors personals dels alumnes (projecte eduCAT 1×1) i ordinadors de sobretaula de l’aula de música.
 2. Documents impresos (un dossier per parella) elaborat per la professora, amb la selecció de les cançons a transcriure.
 3. Internet per buscar vídeos, arxius de so i imatges relacionades amb les cançons.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Descripció del treball realitzat

1r d’ESO

Els alumnes expliquem com s’ha treballat aquest tema.

Laia Albertos, Albert Alonso, Paula Batllori, Yulia Beznosova,  Farouk Bokhaldi, Maria Castanyer, Quim Culubret, Tatiana Chalaco,  Guillem Estebanell, Llibert Juliol, Oriol Marès, Maria Marquès, Marina Montenegro, Bastian Partal, Amru Quintana, Irene Quintana, Sílvia Reyner, Clàudia Rodríguez, Paula Sau, Milagro Velazquez, Clàudia Vicens (1r d’ESO / 2010-2011)

Les Fires de Girona havien arribat. Nosaltres no sabiem d’on sorgia la història de la llegenda de Sant Narcís, el patró de la ciutat. En un principi cadascú va explicar el que sabia d’aquestes festes.

Per a la classe següent, vam buscar informació de manera individual sobre les Fires i festes de Sant Narcís. Cadascun de nosaltres va trobar informació sobre la relació entre el patró de Girona (Sant Narcís) i les mosques. En la posada en comú, també vam llegir la llegenda de la majordoma.

Més tard vam buscar informació sobre la Guerra del francès. De les aportacions de cada grup, la professora en va fer un sol document. Vam agrupar-nos en grups de quatre per llegir el text sobre els Setges de Girona, resumir-lo i explicar-lo davant dels altres. Cadascú opinava i en vam fer un de comú.

També vam mirar un vídeo sobre la recreació de la guerra contra els francesos que es va fer els dies de les Fires de Girona.

Vàrem copiar amb l’ordinador unes cançons populars, escrites amb comentaris i explicacions de com la gent  de poble les ballava i cantava. També estaven relacionades amb la Guerra del francès. Hi havia paraules que no sabíem el seu significat perquè estaven escrites en català antic. D’altres, es referien als dos bàndols, com els miquelets i les heroïnes de Santa Bàrbara. Les vam aprendre i les vam cantar.

També vam parlar d’algunes escultures de Girona relacionades amb la Guerra del francès. Vam trobar tres estàtues que hi tenien relació i les hi vam fer una foto. També vam fotografiar la informació que hi havia a la placa. Eren l’estàtua “Contra l’invasor” que està al Jardí de la Infància, l’estàtua del lleó, a la plaça Calvet i Ribalcaba (on hi ha el mercat municipal), i l’estàtua de la Plaça de la Independència. La primera representa un jove patriota amb una llança a les mans per defensar-se dels enemics invesors. Commemora el segon centenari de la Guerra del francès.La segona, commemora als setges de Girona.

També vam buscar imatges de com era la Girona antiga murallada, la muralla i el procediment de anar-se ampliant. La professora ens va explicar on començava i on acabava la muralla.

Al final vam aprendre moltes coses i la professora ho va penjar tot en el bloc de musicaTOUR, però reduit, perquè amb tanta cosa podríem haver creat la Bíblia!

2n d’ESO

Els alumnes expliquem com hem treballat.

Josep Alcalà, Mohamend Ahnine, Lluís Coromina, Yasmina Chaou, Laia Gracia, Varun Isam, Albert Planellas, Glòria Raudales i Marc Rufí.

Estem acabant d’editar aquest text.

Quan arribem a classe apilonem les cadires  de braç i treiem les taules que estan amagades sota la lleixa dels ordinadors de la classe de música. Ens posem en grups de dos o tres persones en diferents taules. Després engeguem el nostres ordinadors i comencem a editar cançons amb el programa Muse Score.

Cadascú  edita la cançó que li toca i treballem en  silenci. Quan acabem una cançó en fem una altra.

El món seria més feliç si…

per Marc Amorós, Arnau Bataller, Faisal Bender, Bernat Buil, Laura Martín, Isabel Mier, Paula Rosales, Marc Serra (1r d’ESO, 2011-2012). En el treball han col·laborat: Emma Almeda,  Diego Amalla, Jana Benítez, Nora Candanedo, Adrià Díaz, Bet Fradera,Raul Gutierrez,  Sílvia López, Khaoula Tanane, Estefania Nassui, Cíntia Navas, Pol Palop, Chaima Saidani, Biel Sanz, Laura Vivas.

Cançons sobre la pau i la no violència

 • I’d Like to teach the world to sing (In perfect harmony) (1971), de B. Backer, B. Davis, R. Cook i R. Greenaway, adaptada al català com a “Un missatge de pau” o “El món seria més feliç”. Partitures i textos a +info 1 i +info 2

… i sense demanar perdó / poguéssim ser com som…

 • Imagine (1971), del músic anglès John Lenonn. Vídeo

…Imagina tota la gent /visquent la vida en pau…

 • Siyahamba (Marxem cap a la llum), cançó tradicional zulú, poble de Sudàfrica. + info: partitura
 • Blowin’ In the Wind (1962), del cantautor nord-americà Bob Dylan. En català “Escolta-ho en el vent” +info 1 i +info 2: partitures.

… Fins quant les bombes hauran d’esclatar / abans que no en quedi cap…

 • No dudaría (1981), d’Antonio Flores. Vídeo.

… si pudiera olvidarlos campos que arraasé / si pudiera devolver la paz que quité…

 • Si tingués la màgia d’un mag, de Dàmaris Gelabert. +info 1: text / +info 2: audició

… Si tingués la màgia d’un mag / de les bales faria flors…

Continue Reading →