BAT-Arts escèniques. Currículum

FONT DOCUMENTAL: Generalitat de Catalunya. Currículum batxillerat. Decret 142/2008. DOGC núm. 5183 [PDF]

COMPETÈNCIES

“Les arts escèniques s’entenen com el resultat cooperatiu d’un treball en equip, on l’alumnat, d’acord amb les seves capacitats, pot contribuir al resultat final”. (Generalitat, 2008:4)

Competència artística i cultural

 1. Apreciar el fet cultural i artístic.
 2. Disposar i propiciar els coneixements, procediments i actituds que permeten accedir a les seves diferents manifestacions.
 3. Disposar de capacitats cognitives, perceptives i comunicatives, sensibilitat i sentit estètic per poder comprendre-les, valorar-les, emocionar-se i gaudir-ne.
 4. Posar en funcionament la imaginació i la creativitat.
 5. En la mesura que les activitats culturals i artístiques suposen generalment un treball col·lectiu, disposar d‘habilitats de cooperació i tenir consciència de la importància del treball en equip.
 6. Tenir una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals.
 7. Manifestar interès per participar en la vida cultural (…) tant de la pròpia comunitat com de les altres comunitats i cultures, en especial aquelles a les quals pertanyen persones de l’entorn del centre educatiu.
 8. Per mitjà de la pràctica activa imultidimensional, adquirir hàbits per tal de poder apreciar les diferents obres artístiques dins el context que les ha creat, tot convertint-se en un actor/artista/espectador/consumidor crític, receptiu i reflexiu.

Competència comunicativa i expressiva

 1. Aprofundir en la lectura musical.
 2. Valorar la comprensió de textos literaris i lletres de cançons per adequar-la a l’expressió oral i dicció i la dramatúrgia.
 3. Fomentar la creació de textos teatrals i lletres de cançons.
 4. Explorar altres formes d’expressió complementàries de l’expressió verbal, com l’expressió corporal i la musical pròpiament dita.
 5. En tant que el moviment i el llenguatge del cos esdevenen un veritable quadre plàstic, relacionar l’expressió verbal, corporal i musical amb l’expressió visual i plàstica.
 6. Dominar tècniques de veu i d’expressió corporal i musical, reflexionant sobre el que hi ha al darrere, sabent quan i com s’han d’usar, aprenent a explicar la pròpia elecció, estant obert a les variades possibilitats tècniques, sabent comunicar i expressar, tot canalitzant la pròpia creativitat.

Competència social i ètica

 1. Assumir de manera responsable el deures i exercir el dret respecte als altres, entenent el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
 2. En tant que les arts escèniques s’han d’entendre com el resultat cooperatiu d’un treball en equip, on cada alumne i alumna, d’acord amb les seves capacitats, pot contribuir alresultat final, ser tolerant i respectuós amb els altres són aspectes.
 3. A través del teatre, dels textos i la música, comprendre la realitat social i les problemàtiques que es presenten en diferents entorns, i permeten fer una aproximació al coneixement d’altres cultures (d’altres temps o d’altres espais) dins un context d’interculturalita
 4. Apreciar i valorar les diferents manifestacions culturals i artístiques.
 5. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats, i rebutjar els estereotips que suposin qualsevol tipus de discriminació.
 6. La competència social i ètica també promou gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
 7. A través del treball transversal de la música i les arts escèniques des d’una posició activa,aprendre a ser més receptius i respectuosos amb la valoració de diferents tipus de manifestacions artístiques (música, dansa, teatre, cinema, literatura, etc.).
 8. A trevés del coneixement i la pràctica de l’activitat artística, desenvolupar l’esperit crític.

Competència personal i interpersonal

 1. En tant que en el treball diari de les arts escèniques es requereix un progrés basat en el treball individual i col·lectiu, és imprescindible valorar la disciplina i l’esforç en l’execució dels exercicis.
 2. Conèixer les pròpies capacitats i limitacions, ja sigui per optimitzar-les com per augmentar-ne la destresa i desimboltura.
 3. Fomentar l’esperit de superació, perseverança, compromís.
 4. Mantenir una posició activa per tal de posar en pràctica davant de públic els coneixements i les capacitats treballades.
 5. Treballar en equip i desenvolupar projectes en comú.
 6. Aprofundir en les habilitats socials, de relació i diàleg, acceptació de la diferència i diversitat cultural, d’interaccionar amb diferents interlocutors i aprendre dels altres.
 7. Desenvolupar la confiança en si mateix, les ganes de participar, la iniciativa personal, l’autonomia i la capacitat per aprendre a aprendre, per saber planificar, per prendre decisions i per assumir responsabilitats.
 8. Facilitar eines a l’alumnat per tal d’assolir una millor motivació que condueixi a augmentar les ganes de participació, l’autoestima, la seguretat en un mateix, la responsabilitat, etc.
 9. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflicte s pacíficament.
 10. Per la pròpia naturalesa d’aquestes disciplines, on el treball és molt actiu i experimental, en el camp de les emocions i sentiments, s’estableixen lligams o vincles entre els participants que afavoreixen la solució dels conflictes de manera dialogada i pacífica.

Competència de coneixement i interacció en el món

 1. Per mitjà de l’expressió corporal, incidir en la correcta postura corporal, el coneixement del propi cos, el treball de respiració i relaxació, etc. perquè a través d’aquestes pràctiques es pot millorar la salut corporal i psicològica.
 2. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física.
 3. Assumir responsablement els seus deures i exercir els seu drets respecte als altres.
 4. Entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
 5. La tolerància i el respecte als altres són presents en totes les activitats.
 6. A través del teatre, dels textos i la música, comprendre la realitat social i les problemàtiques que es presenten en diferents entorns, i fer una aproximació al coneixement, tant de la pròpia cultura com d’altres cultures.

Tractament de la informació i competè digital

 1. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
 2. Conèixer i fer ús de les possibilitats de la xarxa, tant pel que fa a la recerca d’informació com una font de recursos inesgotable de partitures, arxius d’àudio (MP3, MIDI, etc.) i vídeo.
 3. Conèixer i usar els programes de programari lliure per treballar la música, els textos i les coreografies: editors de partitures [MuseScore], seqüenciadors MIDI, editors d’àudio [Audacity] i vídeo; edició d’imatges fixes relacionades amb el grafisme dels programes de mà, dels cartells i dels projectes escenogràfics; i edició de vídeo digital.
 4. Utilitzar o crear vídeos de suport escenogràfic.
 5. Enregistrar exercicis de veu, cant i expressió coporal, assajos, espectacles i actuacions, per analitzar-los i poder realitzar una autocrítica constructiva, tant individual com col·lectiva.

CONTINGUTS

L’expressió i la comunicació escènica

 1. Exploració dels instruments de l’intèrpret: expressió corporal, gestual, oral i ritmicomusical.
 2. Estudi de la veu i les seves possibilitats expressives. El diafragma i la respiració.
 3. Cant polifònic i harmonia musical. La improvisació.
 4. Exploració del cos i les seves possibilitats expressives. L’equilibri i el moviment.
 5. Estudi de l’escena com a espai significant: composicions, moviments i direccions en l’escena.
 6. Anàlisi del rol i del personatge: de la conducta dramàtica a la conducta teatral.
 7. Exploració de tècniques d’interpretació: joc dramàtic, improvisació, dramatització i creació col·lectiva.
 8. Estudi i anàlisi de recursos plàstics: disseny de l’escena, indumentària, maquillatge, il·luminació i recursos sonors.

La interpretació en les arts escèniques

 1. Exploració dels elements de la interpretació: personatge, situació, acció ionflicte.
 2. Desenvolupament de processos de caracterització i construcció del personatge.
 3. Interpretació a través del cos i la veu.

La representació i l’escenificació

 1. Estudi de l’espectacle escènic: concepte i característiques.
 2. Tipologies bàsiques de l’espectacle escènic: clàssic, d’avantguarda, corporal, occidental, oriental, d’objectes, musical, d’interior, de carrer.
 3. Estudi d’altres formes de presentació escènica: happening, performance, video-teatre, teatre dansa, circ, etc.
 4. Disseny d’un espectacle: equips, fases i àrees de treball.
 5. Producció i realització d’un projecte de creació escènica.
 6. Assaigs: tipologia, finalitats i organització.
 7. Exhibició i distribució de productes escènics.

L’obra d’art total: la transversalitat de les arts escèniques

 1. Estudi dels principals gèneres de teatre musical: l’òpera, la sarsuela, el musical americà i el music-hall (el cabaret).
 2. Treball de les diferents disciplines escèniques i la seva integració en una obra d’art unitària i global.
 3. Treball del repertori musical i coreogràfic integrat en una producció musical.

CREITERIS D’AVALUACIÓ

 1. Mostrar coneixement crític dels conceptes fonamentals de les arts escèniques.
 2. Identificar, comprendre i explicar les característiques fonamentals de l’òpera, la sarsuela, el musical americà, el music-hall (el cabaret), el teatre de text, el teatre d’objectes, el teatre-dansa, etc.
 3. Demostrar motivació, interès i capacitat per al treball en grup, i per a l’assumpció de tasques i responsabilitats en projectes col·lectius.
 4. Demostrar les capacitats expressives i creatives necessàries per a la recreació de l’acció dramàtica, i dels elements que la configuren (text, música i dansa), i actituds positives en la seva millora.
 5. Conèixer i utilitzar les diferents tècniques per a la recreació de l’acció dramàtica, el disseny de personatges i la configuració de situacions i escenes.
 6. Identificar, valorar i saber usar els diferents estils escènics i paradigmes interpretatius.
 7. Conèixer i comprendre els processos i les fases presents en un projecte d’escenificació, identificant i valorant les tasques i responsabilitats de cada creador/a individual.
 8. Participar en el disseny i la realització de projectes de creació i difusió escènica, assumint diferents rols.

Deixa un comentari