ESO3-Teatre musical

«Teatre musical» és una optativa multidisciplinar en la que es combinen la música, la dansa i el teatre, enteses com a formes d’expressió artística que es complementen. Es treballen tècniques de veu i cant, percussions corporals, dramatització, gest i moviment.

Es tracta d’una optativa eminentment pràctica en la que l’assistència i la participació activa són imprescindibles, així com també l’interès per l’expressió artística musical i corporal, la implicació en el treball en grup, l’esperit de col·laboració i de treball en equip.

Com a resultat del treball realitzat, es dissenyen, creen i s’interpreten produccions pròpies i inèdites.

Aquesta  optativa que s’ofereix actualment a 3r d’ESO és una iniciativa del nostre institut. Formalment s’imparteix des del curs 2014-2015, però té els seus antecedents en les produccions musicals realitzades en altres cursos escolars (Batxillerat, ESO4 i ESO2) des del curs 2009-2010. Veieu a “Produccions musicals d’alumnes” en aquest weblog els projectes musicals realitzats fins ara.

OBJECTIUS

En relació a habilitats personals i socials

 1. Valorar les intervencions i aportacions dels altres.
 2. Respectar les normes donades i els acords de grup.
 3. Desenvolupar l’esperit de superació, perseverança, compromís.
 4. En tant que en el treball diari de les arts escèniques es requereix un progrés basat en el treball individual i col·lectiu, és imprescindible valorar la disciplina i l’esforç en l’execució dels exercicis.

En relació a l’expressió artística en general

 1. Desenvolupar la imaginació i la creativitat.
 2. Desenvolupar i millorar les habilitats expressives individuals i en relació al grup i a la música.
 3. Relacionar les diferents disciplines que intervenen, interactuen i es complementen en una producció escènica: expressió verbal, corporal, musical, i visual i plàstica.
 4. Donar resposta motòrica als impulsos sonors segons el tempo, la pulsació, el ritme, la melodia, el frasseig i estructura, les dinàmiques i els timbre.
 5. Compartir i difondre el treball realitzat en actuacions públiques en el context de l’institut o fora d’ell.

En relació a l’expressió musical

 1. Valorar les possibilitats expressives i comunicatives de la música instrumental i vocal.
 2. Relacionar l’expressió musical amb l’expressió corporal (veu i cos).
 3. Distingir entre la música descriptiva i la música programàtica.
 4. Identificar en una audició o partitura els elements compositius que permeten donar valor expressiu a la música: gènere, caràcter, ritme, frasseig i estructura, textura.

En relació a l’expressió corporal

 1. Valorar les possibilitats expressives del propi cos i en relació als altres, tant es situació estàtica com en moviment.
 2. Per mitjà del treball escènic, incidir en la correcta postura corporal, el coneixement del propi cos, el treball de respiració i relaxació, d’equilibri i moviment, etc. perquè a través d’aquestes pràctiques es pot millorar la salut corporal i psicològica.
 3. Relacionar l’expressió musical amb l’expressió corporal (veu i cos).

En relació a l’expressió verbal(oral i escrita)

 1. Conèixer diferents tipus de guió o llibret: guió teatral vs. guions tècnics, per aplicar les seves especificacions en l’elaboració dels projectes de pròpia creació.

En relació al tractament de la informació i competència digital

 1. Utilitzar l’ordinador personal com a eina de treball individual a l’aula, complementat la seva funcionalitat amb altres recursos no tecnològics.
 2. Utilitzar fonts d’informació diverses, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació i contrastar-la amb sentit crític.
 3. Conèixer i fer ús de les possibilitats de la xarxa, tant pel que fa a la recerca d’informació com a font de recursos (partitures, arxius d’àudio i vídeo).
 4. Compartir la informació i les propostes amb els membres del grup mitjnaçant les eines de Google Drive del correu formal de centre (identificador d’alumne@jvvgirona.eu)
 5. Conèixer i usar els programes infoprmàtics de programari lliure per treballar la música, els textos i les coreografies: editors de partitures MuseScore, editor d’àudio Audacity, de i vídeo, d’edició d’imatges fixes per al disseny de programes de mà, de cartells i dels projectes escenogràfics.
 6. Utilitzar o crear vídeos de suport escenogràfic.

CONTINGUTS

 1. L’entorn de treball
  1. El teatre: escenari, accessos i infraestructura.
  2. L’aula virtual
   1. Documents compartits al Google Drive del correu formal de centre (identificador d’alumne@jvvgirona.eu)
   2. El web de l’assignatura: <http://www.musicatic.com/teatre>.
   3. El Moodle de l’institut.
 2. Gèneres de música vocal dramàtica: l’opera, la sarsuela i el musical.
 3. Gèneres de música instrumental: música descriptiva i música programàtica.
 4. Els elements de la música (ritme, melodia, dinàmica, timbre i forma)
  1. Els elements de la música com a elements dinamitzadors del moviment (coordinació dels segments corporals, coordinació motora amb desplaçaments o sense i evolucions per l’espai) i de l’expressió facial i corporal.
  2. La veu i el cos com a resposta expressiva del caràcter i emoció que suggereix, comunica o descriu la música.
 5. La veu
  1. Respiració i relaxació.
  2. Dicció, articulació i afinació.
  3. Interpretació vocal.
 6. El cos en relació als altres i a l’espai
  1. Postura corporal i eixos de simetria.
  2. El cos en moviment.
 7. Tipus de guions o llibret: literari vs. tècnic.
  1. El rider tècnic
  2. L’escenografia.
 8. La producció d’un escpectacle de teatre musical.
  1. La infraestructura: escenari i accessos, il·luminació i sonorització.
  2. Guió literari, musical i tècnic.
  3. Attrezzo i decorats.
  4. Suports multimèdia (àudio i vídeo).

Deixa un comentari