Drets d’autor

Què són els drets d’autor?

El dret d’autor es defineix com el conjunt de drets legítims d’una persona natural sobre la seva obra de naturalesa literària, artística o científica; les persones jurídiques també poden ser titulars dels drets. La legislació estableix que l’autor pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i la seva aportació a la cultura en general, durant un temps limitat.
Els drets d’autor són d’una banda, els drets morals, irrenunciables i inalienables, com el dret de reconeixement d’autoria i el dret d’integritat de l’obra, entre altres. D’altra banda, els drets econòmics, transferibles i de durada limitada en el temps; bàsicament els drets d’explotació. (UAB)

Què és la propietat intel·lectual?

És un tipus de propietat que pertany a l’autor pel sol fet de la creació original d’una obra literària, artística o científica (art. 1 LPI), i que li confereix drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra, sense més limitacions que les establertes a la llei. Això implica que l’obra no pot ser utilitzada o usada sense la prèvia autorització, onerosa o gratuïta, de l’autor. L’autor no té necessitat de fer cap tràmit administratiu per fruir de la propietat intel·lectual de la seva obra. Per tant, la inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual és sempre un tràmit voluntari. Tanmateix la inscripció serveix com a mitjà de prova que acredita qui és l’autor i a qui corresponen els drets d’explotació. Es considera que el dret existeix tal com es declara en el Registre llevat que es provi el contrari. La propietat intel·lectual té la seva manifestació en dos tipus de drets: els morals i els d’explotació. (GenCat)

Qui abona els drets d’autor?

És el 10% de la taquilla o la tarifa establerta per representació sempre que sigui una obra protegida, és a dir, que tingui un autor viu o hereus en el termini de protecció. En el cas que siguin obres de domini públic, no cal sol·licitar-ne llicència ni pagar-ne drets, sempre que es tracti de l’obra original i no d’una adaptació que estigui protegida. ​(SGAE)

Quin cost té l’autorització per la utilització d’obres musicals en obres dramàtiques, dramaticomusicals i /o coreogràfiques?

La llei estableix que “sempre que es pretengui utilitzar música creada i editada per tercers, perquè aquesta música formi part d’una obra de Gran Dret, cal que se’n sol·liciti l’autorització als titulars de les obres musicals”. Generalment, les obres musicals estan registrades a la SGAE pels seus titulars: autors i editors als quals cal demanar l’autorització corresponent i, en el cas d’obres estrangeres, també es troben registrades, ja que han estat subllicenciades pels editors estrangers a editors nacionals. La gestió de l’autorització és gratuïta i es realitza a través dels nostres serveis de llicenciament. El preu per l’ús de les obres musicals el fixen els titulars de les obres: autors i editors. El més habitual és que els autors i editors de les músiques demanin un percentatge de la taquilla. Però també pot passar que en demanin un import determinat. Les condicions les fixen els titulars de l’obra i la SGAE trasllada al sol·licitant aquestes condicions.​ (SGAE)

FONTS DOCUMENTALS

  • Generalitat de Catalunya. Dep. de Cultura. “Registre de la Propietat intel·lectual”. Feu clic aquí.
  • MECD. Ministerio de Educació, Cultura y Deporte: “Propiedad intelectual”. Feu clic aquí.
  • SGAE. «Els drets d’autor estan inclosos en el caixet que cobra el grup?». Feu clic aquí.
  • UAB. Universitat Autònoma de Barcelona. “Propietat intel·lectual i drets d’autor”. Feu clic aquí.
  • UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. «Propietat intel·lectual». Feu clic aquí.

Deixa un comentari